Харта на пациента


В Очен медицински център - Хасково се осъществява диагностична и лечебна дейност при стремеж за пълно зачитане на правата на пациентите и преди всичко защитавайки тяхното човешко достойнство.

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ при нас има ПРАВО:

За пациенти, ненавършили 18-годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители, доколкото не могат да се изискват или упражняват от самите тях.